Göm menyn

Anna Strömberg

Avhandlingens titel:
Caring for patients with chronic heart failure, with focus on patient education and nurse-led heart failure clinics. 2001

Forskningsområde kardiovaskulär omvårdnad

Övergripande syftet för de studier som jag bedriver är att utveckla olika metoder och modeller för uppföljning, utbildning och stöd till patienter med kronisk hjärtsjukdom och deras anhöriga samt utvärdera dess effekter med avseende på egenvård, hälsorelaterad livskvalitet, upplevd kontroll, överlevnad och sjukvårdskonsumtion.

Tidigare forskningsresultat

Linköping var först i Europa med att utveckla sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning, en modell som nu spridits i landet och till ett flertal länder i Europa. I en randomiserad studie kunde vi visa att sjuksköterskebaserade mottagningar är en modell som ger förbättrad egenvårdsförmåga och kostnadseffektivitet, bl.a. genom att dessa mottagningar minskar behovet av inläggningar på sjukhus. Vår studie var också den första som kunde påvisa en förbättrad ettårsöverlevnad för patienterna. Studien är nu en del i de meta-analyser som gjorts och som ligger till grund för att denna typ av uppföljning starkt rekommenderas i europeiska och nationella riktlinjer.
I ett projekt var jag med och utvecklade ett CD-ROMprogram som är översatt till 8 språk. Den svenska versionen finns tillgänglig på Sanofi-aventis.

Jag har också kunnat visa att äldre personer inte har några problem med att använda interaktiv datorbaserad patientutbildning och att den datorbaserade utbildningen ökar och håller kvar kunskaperna om hjärtsvikt bättre och leder till bättre livskvalitet och ökad upplevd kontroll.
Under ett flertal år har jag deltagit i utveckling av ett instrument för att utvärdera egenvårdsförmåga ”European Self-care behaviour scale”. Detta instrument är nu översatt till ett 15-tal olika språk och används både i klinik och inom forskning. 

Aktuella forskningsfrågor:

 • Hur påverkas sammanboende partner med avseende på livskvalitet och vårdbörda när deras make/maka har hjärtsvikt?
 • Vilka interventioner från sjukvården är effektiva för att stödja anhöriga till ökad livskvalitet och bättre förmåga att stödja patientens egenvård?
 • Kan datorbaserad information till personer med olika typer av hjärtsjukdomar öka deras kunskaper om och upplevda kontroll över sin hjärtsjukdom?
 • Hur påverkas kognitionen vid hjärtsvikt och vilken betydelse har det för patientutbildningsstrategier?
 • Vårdkedjans betydelse vid hjärtsvikt och orsaker till sjukhusinläggning?
 • Förbättrar integrerad hemsjukvård patientens livskvalitet, delaktighet och trygghet samt minskar behovet av sjukhusvård?
 • Hur påverkas näringsintag, kroppssammansättning och energiomsättning vid kronisk hjärtsvikt?
 • Hur stöder vi patienter bäst för att genomföra egenvård t.ex. symtom-monitorering?

Pågående studier


Heart failure @ home

Ett EU-projekt med 12 partner finansierat inom 7:e ramprogrammet, koordinator Torben Larsen, University of Southern Denmark. Medarbetare i Linköping: Tiny Jaarsma och Lena Näsström. Projektet är inriktat mot integrerad hemsjukvård vid kronisk sjukdom. Vår del i projektet är att utveckla Europeiska kriterier för hemsjukvård, att utvärdera en hemsjukvårdsmodell vid hjärtsvikt enligt dessa kriterier samt att beskriva hur patient och anhörig upplever delaktighet i hemsjukvården. Integrated Homecare

The Heart Failure Dyad-study

En randomiserad studie som utvärderar en gemensam utbildning och stöd till patienter med hjärtsvikt och deras sammanboende partner. Syftet med interventionen är att både patient och anhöriga ska få redskap för att bättre stödja varandra i de svårigheter och utmaningar som uppstår när en i relationen drabbas av hjärtsvikt. Utfallsvariabler är sjuklighet och kostnadseffektivitet, anhörigas vårdbörda, upplevd kontroll, egenvård, kunskap och hälsorelaterad livskvalitet. I interventionen ingår både interaktiv datorbaserad utbildning och stödjande samtal. Vidare använder vi regressionsanalyser för att studera hur par där en partner är kronisk hjärtsjuk påverkar varandra enligt Actor-Partner interdependence model. Paren följs under 2 år.

CogniHeart

En deskriptiv studie av den kognitiva förmågan hos äldre-äldre (>80 år) med hjärtsvikt i jämförelse med jämngamla utan hjärtsvikt samt en kartläggning av vilka faktorer som påverkar olika områden inom kognition. Fortsättningen på detta projekt är att testa en modell för patientutbildning anpassad för individer med hjärtsvikt och kognitiv dysfunktion .

NutriHeart

En multicenterstudie som ska beskriva hjärtsviktspatienters nutritionsstatus och energibehov eftersom malnutrition är vanligt och detta påverkar överlevnad och livskvalitet negativt. Det övergripande syftet är att undersöka näringsintag, kroppssammansättning och energiomsättning och att testa en intervention med kostrådgivning under en 12 månaders uppföljningstid hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Vi planerar även att göra intervjuers med undernärda hjärtsviktspatienters om deras erfarenheter av näringsintag och kostvanor.

Att leva med hjärtklappning – med fokus på symtomskattning och hälsorelaterade livskvalitet
 

Flera projekt pågår som beskriver hälsorelaterad livskvalitet vid hjärtklappningsbesvär och effekter på livskvalitet av behandling med kateterburen ablation. En målsättning är också att utveckla ett sjukdomsspecifikt instrument för att mäta hälsorelaterad livskvalitet hos individer med supraventrikulära tachykardier.

Vård vid ICD behandling med fokus på livssituation, utbildning och omhändertagande.

Flera projekt pågår kring beskrivningar av livssituationen för individer med ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) med fokus på bilkörning, upplevd kontroll, coping, depression och hälsorelaterad livskvalitet, patient utbildning samt organisationen av uppföljning och vård efter ICD implantation i Sverige.

Datorbaserad patientbildning och psykosocialt stöd till individer med olika typer av hjärtsjukdomar

Detta projekt fokuserar på datorbaserad utbildning och psykosocialt stöd för att öka hälsan, upplevda kontrollen och välbefinnandet hos individer med medfödda hjärtfel. Projektet innehåller både deskriptiva studier, utveckling och testning av ett kunskapsinstrument och en interventionsstudie.

Engagemang för spridning av forskningsresultat

Mitt forskningsområde är patientnära. Jag ser på forskning som en process som påbörjas med kliniska forskningsfrågor i mötet med patienter, närstående och sjukvårdens organisation och som inte är avslutad förrän forskningsresultaten återkopplats till vårdpersonal, politiker, patienterna och deras närstående så att resultaten påverkar patienters/närståendes livssituation, egenvård och omhändertagande.

 • Har ett långvarigt engagemang inom European Society of Cardiology där jag medverkar i att planera det vetenskapliga programmet för vetenskapliga kongresser inom hjärtsvikt och kardiovaskulär omvårdnad, utvecklar Europeiska utbildningar inom hjärtsviktsvård och har deltagit i att utveckla en hemsida för hjärtsviktsutbildning av patienter och anhöriga www.heartfailurematters.org.
 • Jag är en av redaktörerna för tidskriften European Journal of Cardiovascular Nursing
 • Jag har också deltagit som författare av Europeiska och svenska riktlinjer för hjärtsviktsvård, varit redaktör för boken ”Vård vid Hjärtsvikt” samt skrivit ett flertal bokkapitel i nationella och internationella böcker.

Undervisning

 • Undervisar på alla nivåer på Hälsouniversitetet: sjuksköterskeprogrammet och de olika specialistutbildningarna för sjuksköterskor, masterprogrammet och forskarutbildningskurser. Examinator fristående kurser inom kardiovaskulär vård.
 • Undervisar inom vetenskaplig metod, egenvård vid kronisk sjukdom och patient utbildning.

Anna Strömbergs publikationer i DiVA (publikationsdatabas).

Anna Strömberg
Namn: Anna Strömberg
Befattning: professor
Institution: IMH
Avdelning: Omvårdnad


Utbildning/akademisk examen
Leg. Sjuksköterska 1990
Medicine doktorsexamen 2001
Docent i omvårdnad 2005
Professor i omvårdnad 2010


Telefon: 013-282859
E-post: anna.stromberg@liu.se

Besöksadress
Hus 511-001
Ingång 75, plan 13
Campus US
 
Postadress
Linköpings universitet
Anna Strömberg
Avdelningen för omvårdnad
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 Linköping


Forskning inom omvårdnad
Medicinsk forskning

 


Sidansvarig: sofia.mcgarvey@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Aug 21 10:42:32 CEST 2015