Göm menyn

Om Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi

Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) inrättades 1984 vid Linköpings universitet efter en överenskommelse mellan universitetet och Landstinget i Östergötland. Idag finns CMT vid Institutionen för medicin och hälsa (IMH) som formellt bildades den 1 juli 2007 vid Linköpings universitet.

CMT är en forskningsorganisation med syfte att bedriva metodutveckling, kunskapsspridning och utvärderingar av metoder och procedurer inom hälso- och sjukvård med avseende på medicinska, sociala, ekonomiska och etiska konsekvenser.

CMT genomför utvärderingar på uppdrag av sjukvårdshuvudmän, stat och kommuner, samt läkemedels- och medicinteknisk industri. Basal forskning och metodutveckling finansieras vanligen av forskningsråd nationellt och internationellt. Områden som särskilt belyses är spridningsförlopp, ekonomisk utvärdering av läkemedel och medicintekniska produkter, preventionsprogram, organisationsförändringar samt rehabiliteringsprogram för funktionshindrade.

Inom utbildningsområdet är centrets större åtaganden, utöver grund- och forskarutbildningsengagemang, uppdragsutbildningar gentemot hälso- och sjukvårdens professioner samt dess administrativa ledningar.

CMT samarbetar med nationella organ såsom Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Hjälpmedelsinstitutet och Prioriteringscentrum (Nationella kunskapscentret för prioritering inom vård och omsorg).

Utvärdering av medicinska teknologier syftar ytterst till att ge underlag för planering av sjukvården, från nationella policybeslut till kliniknivå. Utöver sedvanlig spridning av forskningsresultat i publikationer och vid internationella konferenser medverkar därför CMT i implementeringen av utvärderingsresultat i den nationella och regionala sjukvården. CMTs rapportserie är utformad för att stödja medicinskt beslutsfattande. Vidare publiceras CMT Nyhetsbrev elektroniskt ca fyra gånger om året.

Utvärdering av medicinsk teknologi är ett interdisciplinärt område. Linköpings universitet har en stark tradition och erbjuder en god miljö för den samverkan mellan discipliner som behövs. Medarbetarna kommer från både det medicinska, tekniska och filosofiska området. För närvarande har centret ca 20 medarbetare och 10 doktorander och dessutom ett mindre antal landstingsanställda vilka är verksamma under kortare perioder inom enheten. 

Domkyrkan 
Domkyrkan, Linköping

Postadress:

CMT
Institutionen för medicin och hälsa
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING

Besöksadress:

Campus US, Linköping
Hus 511
Ingång 76 eller 78, plan 13

Telefon:

013-281000 (vxl Universitetet)


E-post:

fornamn.efternamn@liu.se
Kartor 

 

Vad händer på institutionen?

Läs IMH:s kalendarium

 

 

 

 


Sidansvarig: emma.west@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Oct 31 20:47:43 CET 2016