Göm menyn

Hälsoekonomiska utvärderingar

PengarHälsoekonomiska utvärderingar har fått allt större betydelse som underlag vid prioriteringar och policybeslut inom hälso- och sjukvården under senare år. Detta ställer krav på förmågan att granska och sammanställa vetenskapliga utvärderingar och god tillgång på kvalificerade hälsoekonomiska studier. Likaså behövs det fortsatt forskning och utveckling av de hälsoekonomiska metoder som används. Inom verksamhetsområdet finns tre profilområden.

  • Tillämpade utvärderingar
  • Hälsoekonomisk metodutveckling
  • Systematiska granskningar och litteraturgenomgångar

Tillämpade utvärderingar

En mycket stor del av arbetet inom verksamhetsområdet hälsoekonomiska utvärderingar rör tillämpade utvärderingar. Detta inkluderar bland annat kostnadseffektivitetsanalyser, kostnadsnyttoanalyser och sjukdomskostnadsstudier. Studierna utnyttjar statistisk analys av observerade data och kan baseras på prospektiva randomiserade kliniska studier, retrospektiva data, metaanalyser, elektroniska patientjournalsystem, vårddataregister från landsting och vårdens kvalitetsregister. I studierna används ofta beslutsmodeller för att sammanställa och inkorporera data från flera olika källor.

Hälsoekonomisk metodutveckling

Teoretiska utgångspunkter
Området omfattar forskning kring de teoretiska grundvalarna för hälsoekonomiska utvärderingar och hur de påverkar val av metod. Hur påverkar de teoretiska utgångspunkterna de nationella och internationella riktlinjer om hur en utvärdering ska genomföras? Vilken typ av kostnader och effekter ska inkluderas i utvärderingarna? Hur kan man förklara internationella skillnader? Hur kopplar man hälsoekonomiska utvärderingar till prioriteringsarbeten inom hälso- och sjukvården?
Analysmetoder
Området omfattar metodutveckling för hälsoekonomiska utvärderingar. Häri ryms metodutveckling för beslutsmodeller vilken bland annat fokuserar på extrapolering av resultat från kliniska prövningar, hantering av osäkerhet och värde av information analys, samt användande av expertbedömningar i de fall data är begränsade. Metoder för att analysera kostnads- och effektdata från kliniska studier, framförallt multinationella prövningar samt meta-analys är exempel på statistiska metoder där utvecklingsarbete bedrivs. Omfattande metodutveckling sker inom design av hälsoekonomiska Case Report Forms (CRF) för att samla in data i kliniska studier, där bland annat olika metoder baserade på exempelvis micro-costing och DRG kostnader jämförs och analyseras.
Mätning av effekter
Att mäta effekter är en central del av hälsoekonomiska utvärderingar. I profilområdet effektmätning utvecklar och applicerar vi metoder för att mäta värdet av de teknologier som vi utvärderar. Centralt är mätning av vikter som grund för beräkning av kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs), utifrån standardiserade instrument och genom direkta metoder. Dessutom ingår studier av betalningsvillighet (WTP) och mer livskvalitetsinriktad forskning.

Systematiska granskningar och litteraturgenomgångar

Verksamhetsområdet utför systematiska litteraturgenomgångar av hälsoekonomiska studier, främst på uppdrag av myndigheter såsom Socialstyrelsen, Läkemedelsförmånsnämnden och SBU.


Övergripande kontaktperson: Lars-Åke Levin

Läs senaste nyhetsbrevet


POSTADRESS:

Linköpings universitet
Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi
Institutionen för medicin och hälsa
581 83 LINKÖPING 
 

Besöksadress:

Campus US
Hus 511-001
Ingång 76, plan 13

Telefon:

013-28 10 00 (vxl Universitetet)
 

E-post:

fornamn.efternamn@liu.se

 

 

 

 


Sidansvarig: andrea.schmidt@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 17 09:32:58 CEST 2017